Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Hagyatéki ügyek

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

19.04.2021 - Cikk

Fontos tudnivaló

Fontos információ a német öröklési bizonyítvány és az európai öröklési bizonyítvány kérelmezésével kapcsolatban

Kérjük a kérelmezőket, hogy közvetlenül az illetékes német hagyatéki bírósághoz forduljanak. 


Tájékoztató a németországi és magyarországi hagyatéki eljárással kapcsolatban

Figyelem! Az összes itt közölt információ a Nagykövetség jelenlegi, a tájékoztató elkészítésekor érvényes ismeretein és tapasztalatain alapul. A legnagyobb gondosság ellenére sem garantált az adatok teljessége és a helytállósága.

Általános tájékoztatás az örökösödési jogról

A 2015.08.16-i dátummal bezárólag az addig történt haláleseteknél mind a német, mind a magyar jog alapján a „jogutódlás halálozás esetén” annak az államnak a joga szerint történt, amely állampolgárságával az örökhagyó rendelkezett. Tehát ha az örökhagyó német volt, akkor a német jog, ha magyar, akkor a magyar jog volt érvényes.

2015. augusztus 17-től mind Németországra, mind Magyarországra érvényes az Európai Öröklési Rendelet (EU-Rend. Nr. 650/2012, EU-ErbVO). Ha valamely örökhagyó érvényes végakaratában nem kötött ki jogválasztást, azaz hogy halálakor annak az országnak az örökösödési jogát kell alkalmazni, amely ország állampolgára volt, akkor a teljes, halálozás miatt bekövetkezett jogutódlás annak az államnak a joga alá tartozik, amelyben az örökhagyó halála időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett. Ez pl. olyan német állampolgár esetében, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarországon volt, a magyar örökösödési jog lesz.

Nemzetközi illetékesség a hagyatéki eljárásokban

A 2015.08.16-i dátummal bezárólag az addig történt haláleseteknél megmaradnak a korábbi előírások, azaz a magyarországi hagyaték feletti rendelkezéshez (többek között ingatlan) le kell folytatni Magyarországon a hagyatéki eljárást, és a magyar közjegyzőnek ki kell adnia egy hagyatékátadó végzést, a németországi hagyatékkal való rendelkezéshez pedig (pl. bankszámlák, ingatlan) Németországban kell lefolytatni a hagyatéki eljárást, és a német bíróság kiadja az örökösödési bizonyítványt.

A 2015.08.17-től bekövetkezett haláleseteknél az alábbiak érvényesek:

A német bíróságok az illetékesek és német örökösödési bizonyítványt és/vagy adott esetben európai öröklési bizonyítványt állítanak ki, ha

1. az örökhagyó

 • rendelkezett a német állampolgársággal,
 • legutolsó tartózkodási helye Németországban volt
 • és csak Németországban és egy nem EU-tagállamban (harmadik ország) hagyott hátra hagyatékot.

2. az örökhagyó

 • német állampolgár volt,
 • utolsó tartózkodási helye egy harmadik államban volt,
 • és csak Németországban és egy harmadik államban hagyott hátra hagyatékot.

3. az örökhagyó

 • külföldi volt,
 • utolsó tartózkodási helye Németország volt,
 • és csak Németországban és egy harmadik államban hagyott hátra hagyatékot.

4. az örökhagyó

 • szokásos tartózkodási helye egy harmadik államban volt,
 • nem rendelkezett valamelyik EU-tagállam állampolgárságával és nem rendelkezett korábbi szokásos tartózkodási hellyel egy EU-tagállamban ahol a hagyaték található, amely tartózkodás befejezése óta még nem telt el öt év,
 • és hagyaték van Németországban (EuErbVO-rendelet 10. cikk, 2. bek., de itt az illetékesség csak a belföldi hagyatékra terjed ki)

5. az örökhagyó

 • szokásos tartózkodási helye harmadik országban volt,
 • nem rendelkezik annak az EU-tagországnak az állampolgárságával, amelyben a hagyaték található,
 • korábbi szokásos tartózkodási helye Németországban volt és annak befejezte és a kérelem benyújtása között még nem telt el öt év,
 • és hagyaték van Németországban az EuErbVO-rendelet 10. cikk, 1. bek., b betű szerint

Európai öröklési bizonyítványt állítanak ki, ha

1. az örökhagyó

 • német vagy külföldi volt,
 • legutolsó tartózkodási helye Németországban volt,
 • és Németországban és egy másik EU-tagállamban hagyott hátra hagyatékot (pl. német vagy magyar örökhagyó németországi legutolsó lakhellyel és németországi és magyarországi hagyatékkal).

2. az örökhagyó

 • német volt,
 • végakaratában (t.k. végrendelet) az EuErbVO-rendelet 22. cikke alapján jogválasztással élt és a német jogot választotta, és
 • vagy rendelkezésre áll az összes, az eljárásban érintett fél megegyezése a bírósági illetékességről,
  vagy megtörtént az illetékesség kifejezett elismerése a német bíróság részéről
  vagy a legutolsó tartózkodási hely szerinti bíróság az eljárás résztvevői kérelmére illetéktelennek nyilvánította magát (EuErbVO-rendelet 7. cikk)
 • és Németországban és egy másik EU-tagállamban is hagyott hátra hagyatékot (pl. német vagy magyar örökhagyó utolsó németországi lakhellyel és németországi és magyarországi hagyatékkal).

Ha az örökhagyó német volt, és utolsó tartózkodási helye Magyarországon volt és Németországban és/vagy Magyarországon is hagyott hátra hagyatékot, akkor alapvetően a magyar közjegyzők az illetékesek, akkor is, ha az örökhagyó jogválasztás esetén a német jogot választotta. Jogválasztás esetében azonban az örökösök írásban megegyezhetnek a bírósági illetékességről, és az eljárást német bíróságok elé is vihetik.

A német hagyatéki bíróságok helyi illetékessége

Hagyatéki bíróságként az az elsőfokú bíróság illetékes, amely körzetében az örökhagyó halála időpontjában lakhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkezett. Amennyiben az örökhagyó halála időpontjában nem rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel Németországban, akkor az a bíróság illetékes, amely körzetében az utolsó szokásos tartózkodási helye volt. Amennyiben az örökhagyó német, csak Németországban hagyott hátra hagyatékot, és még sohasem rendelkezett lakhellyel vagy tartózkodási hellyel Németországban, akkor a Schönebergi Elsőfokú Bíróság az illetékes hagyatéki bíróság: Amtsgericht Schöneberg, 10820 Berlin. A Schönebergi Elsőfokú Bíróság fontos okból más hagyatéki bírósághoz utalhatja az ügyet, és rendszeresen annak a helynek a bíróságához utalja az eljárást, ahol a hagyatéki tárgyak találhatóak: éppen ezért a kérelemnek lehetőség szerint tartalmaznia kell erről adatokat.

A szövetségi vagy tartományi igazságügyi portál segítségével a http://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche oldalon az utolsó lakhely vagy a hagyaték fellelhetőségének helye megadásával kideríthetik, melyik az illetékes hagyatéki bíróság.

A magyar közjegyzők helyi illetékessége

A Magyar Közjegyzői Kamara honlapján, a www.mokk.hu oldalon az örökhagyó utolsó tartózkodási helyének megadásával megkereshetik az illetékes közjegyzőt.

A Nagykövetség nem részese a magyar közjegyző előtt folytatott eljárásnak és nem tud támogatást nyújtani az eljárás során. Amennyiben segítségre van szüksége, a Nagykövetség honlapján megtalálja a németül beszélő ügyvédek listáját.

Német örökösödési bizonyítvány / európai öröklési bizonyítvány

Az örökösödési bizonyítványt, ill. az európai hagyatéki bizonyítványt az egyik vagy több örökös kérelmére állítják ki. Az örökösi közösség esetében általában elegendő, hogy az egyik örökös igényelje az örökösödési bizonyítványt, ill. az európai hagyatéki bizonyítványt. Az eljárás során legalább az egyik örökösnek tennie kell egy eskü hatályával bíró megerősítést, amellyel hitelesíti a megadott adatokat. Az eskü hatályával bíró megerősítést legalább egy örökösnek személyesen kell megtennie. Nincs lehetőség képviseletre. A kérelmet és az eskü hatályával bíró megerősítést közhiteles okiratba foglalják. Az okiratba foglalás megtörténhet

 • az illetékes hagyatéki bíróságon
 • az egyik örökös német lakhelye szerint illetékes hagyatéki bíróságon
 • minden német közjegyzőnél
 • a német külképviseleteken

  A német külképviseletek – ellentétben a német közjegyzőségekkel vagy hagyatéki bíróságokkal – nem kötelesek okiratba foglalást végezni. A kérelmező bármikor úgy dönthet, hogy kérelme okiratba foglalását az illetékes német hagyatéki bíróságon vagy valamelyik német közjegyzőségen intézi.

Valamennyi, a kérelemben szereplő adatot okmányokkal, igazolásokkal vagy bírósági határozatokkal igazolni kell, és azok hitelességét az eskü hatályával bíró megerősítéssel alátámasztani.

További tartalmak

Lap tetejére