Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Hagyatéki ügyek

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

19.04.2021 - Cikk

Fontos tudnivaló

Fontos információ a német öröklési bizonyítvány és az európai öröklési bizonyítvány kérelmezésével kapcsolatban

Személyi szűk keresztmetszet miatt a német öröklési bizonyítvány (Erbschein) és az európai öröklési bizonyítvány német bíróságok általi kiállításának kérelmezése a budapesti Német Nagykövetségen jelenleg nem lehetséges. Kérjük a kérelmezőket, hogy ehelyett közvetlenül forduljanak német közjegyzőhöz vagy közvetlenül az illetékes német hagyatéki bírósághoz. 


Tájékoztató a németországi és magyarországi hagyatéki eljárással kapcsolatban

Figyelem! Az összes itt közölt információ a Nagykövetség jelenlegi, a tájékoztató elkészítésekor érvényes ismeretein és tapasztalatain alapul. A legnagyobb gondosság ellenére sem garantált az adatok teljessége és a helytállósága.

Általános tájékoztatás az örökösödési jogról

A 2015.08.16-i dátummal bezárólag az addig történt haláleseteknél mind a német, mind a magyar jog alapján a „jogutódlás halálozás esetén” annak az államnak a joga szerint történt, amely állampolgárságával az örökhagyó rendelkezett. Tehát ha az örökhagyó német volt, akkor a német jog, ha magyar, akkor a magyar jog volt érvényes.

2015. augusztus 17-től mind Németországra, mind Magyarországra érvényes az Európai Öröklési Rendelet (EU-Rend. Nr. 650/2012, EU-ErbVO). Ha valamely örökhagyó érvényes végakaratában nem kötött ki jogválasztást, azaz hogy halálakor annak az országnak az örökösödési jogát kell alkalmazni, amely ország állampolgára volt, akkor a teljes, halálozás miatt bekövetkezett jogutódlás annak az államnak a joga alá tartozik, amelyben az örökhagyó halála időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett. Ez pl. olyan német állampolgár esetében, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarországon volt, a magyar örökösödési jog lesz.

Nemzetközi illetékesség a hagyatéki eljárásokban

A 2015.08.16-i dátummal bezárólag az addig történt haláleseteknél megmaradnak a korábbi előírások, azaz a magyarországi hagyaték feletti rendelkezéshez (többek között ingatlan) le kell folytatni Magyarországon a hagyatéki eljárást, és a magyar közjegyzőnek ki kell adnia egy hagyatékátadó végzést, a németországi hagyatékkal való rendelkezéshez pedig (pl. bankszámlák, ingatlan) Németországban kell lefolytatni a hagyatéki eljárást, és a német bíróság kiadja az örökösödési bizonyítványt.

A 2015.08.17-től bekövetkezett haláleseteknél az alábbiak érvényesek:

A német bíróságok az illetékesek és német örökösödési bizonyítványt és/vagy adott esetben európai öröklési bizonyítványt állítanak ki, ha

1. az örökhagyó

 • rendelkezett a német állampolgársággal,
 • legutolsó tartózkodási helye Németországban volt
 • és csak Németországban és egy nem EU-tagállamban (harmadik ország) hagyott hátra hagyatékot.

2. az örökhagyó

 • német állampolgár volt,
 • utolsó tartózkodási helye egy harmadik államban volt,
 • és csak Németországban és egy harmadik államban hagyott hátra hagyatékot.

3. az örökhagyó

 • külföldi volt,
 • utolsó tartózkodási helye Németország volt,
 • és csak Németországban és egy harmadik államban hagyott hátra hagyatékot.

4. az örökhagyó

 • szokásos tartózkodási helye egy harmadik államban volt,
 • nem rendelkezett valamelyik EU-tagállam állampolgárságával és nem rendelkezett korábbi szokásos tartózkodási hellyel egy EU-tagállamban ahol a hagyaték található, amely tartózkodás befejezése óta még nem telt el öt év,
 • és hagyaték van Németországban (EuErbVO-rendelet 10. cikk, 2. bek., de itt az illetékesség csak a belföldi hagyatékra terjed ki)

5. az örökhagyó

 • szokásos tartózkodási helye harmadik országban volt,
 • nem rendelkezik annak az EU-tagországnak az állampolgárságával, amelyben a hagyaték található,
 • korábbi szokásos tartózkodási helye Németországban volt és annak befejezte és a kérelem benyújtása között még nem telt el öt év,
 • és hagyaték van Németországban az EuErbVO-rendelet 10. cikk, 1. bek., b betű szerint

Európai öröklési bizonyítványt állítanak ki, ha

1. az örökhagyó

 • német vagy külföldi volt,
 • legutolsó tartózkodási helye Németországban volt,
 • és Németországban és egy másik EU-tagállamban hagyott hátra hagyatékot (pl. német vagy magyar örökhagyó németországi legutolsó lakhellyel és németországi és magyarországi hagyatékkal).

2. az örökhagyó

 • német volt,
 • végakaratában (t.k. végrendelet) az EuErbVO-rendelet 22. cikke alapján jogválasztással élt és a német jogot választotta, és
 • vagy rendelkezésre áll az összes, az eljárásban érintett fél megegyezése a bírósági illetékességről,
  vagy megtörtént az illetékesség kifejezett elismerése a német bíróság részéről
  vagy a legutolsó tartózkodási hely szerinti bíróság az eljárás résztvevői kérelmére illetéktelennek nyilvánította magát (EuErbVO-rendelet 7. cikk)
 • és Németországban és egy másik EU-tagállamban is hagyott hátra hagyatékot (pl. német vagy magyar örökhagyó utolsó németországi lakhellyel és németországi és magyarországi hagyatékkal).

Ha az örökhagyó német volt, és utolsó tartózkodási helye Magyarországon volt és Németországban és/vagy Magyarországon is hagyott hátra hagyatékot, akkor alapvetően a magyar közjegyzők az illetékesek, akkor is, ha az örökhagyó jogválasztás esetén a német jogot választotta. Jogválasztás esetében azonban az örökösök írásban megegyezhetnek a bírósági illetékességről, és az eljárást német bíróságok elé is vihetik.

A német hagyatéki bíróságok helyi illetékessége

Hagyatéki bíróságként az az elsőfokú bíróság illetékes, amely körzetében az örökhagyó halála időpontjában lakhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkezett. Amennyiben az örökhagyó halála időpontjában nem rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel Németországban, akkor az a bíróság illetékes, amely körzetében az utolsó szokásos tartózkodási helye volt. Amennyiben az örökhagyó német, csak Németországban hagyott hátra hagyatékot, és még sohasem rendelkezett lakhellyel vagy tartózkodási hellyel Németországban, akkor a Schönebergi Elsőfokú Bíróság az illetékes hagyatéki bíróság: Amtsgericht Schöneberg, 10820 Berlin. A Schönebergi Elsőfokú Bíróság fontos okból más hagyatéki bírósághoz utalhatja az ügyet, és rendszeresen annak a helynek a bíróságához utalja az eljárást, ahol a hagyatéki tárgyak találhatóak: éppen ezért a kérelemnek lehetőség szerint tartalmaznia kell erről adatokat.

A szövetségi vagy tartományi igazságügyi portál segítségével a http://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche oldalon az utolsó lakhely vagy a hagyaték fellelhetőségének helye megadásával kideríthetik, melyik az illetékes hagyatéki bíróság.

A magyar közjegyzők helyi illetékessége

A Magyar Közjegyzői Kamara honlapján, a www.mokk.hu oldalon az örökhagyó utolsó tartózkodási helyének megadásával megkereshetik az illetékes közjegyzőt.

A Nagykövetség nem részese a magyar közjegyző előtt folytatott eljárásnak és nem tud támogatást nyújtani az eljárás során. Amennyiben segítségre van szüksége, a Nagykövetség honlapján megtalálja a németül beszélő ügyvédek listáját.

Német örökösödési bizonyítvány / európai öröklési bizonyítvány

Az örökösödési bizonyítványt, ill. az európai hagyatéki bizonyítványt az egyik vagy több örökös kérelmére állítják ki. Az örökösi közösség esetében általában elegendő, hogy az egyik örökös igényelje az örökösödési bizonyítványt, ill. az európai hagyatéki bizonyítványt. Az eljárás során legalább az egyik örökösnek tennie kell egy eskü hatályával bíró megerősítést, amellyel hitelesíti a megadott adatokat. Az eskü hatályával bíró megerősítést legalább egy örökösnek személyesen kell megtennie. Nincs lehetőség képviseletre. A kérelmet és az eskü hatályával bíró megerősítést közhiteles okiratba foglalják. Az okiratba foglalás megtörténhet

 • az illetékes hagyatéki bíróságon
 • az egyik örökös német lakhelye szerint illetékes hagyatéki bíróságon
 • minden német közjegyzőnél
 • a német külképviseleteken

  A német külképviseletek – ellentétben a német közjegyzőségekkel vagy hagyatéki bíróságokkal – nem kötelesek okiratba foglalást végezni. A kérelmező bármikor úgy dönthet, hogy kérelme okiratba foglalását az illetékes német hagyatéki bíróságon vagy valamelyik német közjegyzőségen intézi.

Valamennyi, a kérelemben szereplő adatot okmányokkal, igazolásokkal vagy bírósági határozatokkal igazolni kell, és azok hitelességét az eskü hatályával bíró megerősítéssel alátámasztani.

Kérelem benyújtása a nagykövetségen a német örökösödési bizonyítvány v. az európai öröklési bizonyítvány német bíróság általi kiállításának igényléséhez

1. Töltse le a nyomtatványt a honlapról az örökösödési bizonyítvány előkészítéséhez, vagy írjon egy rövid e-mailt az info@budapest.diplo.de címre, esetleg írjon levelet és kérje a nyomtatványt, majd gondosan és jól olvashatóan töltse ki azt. Kérjük, a telefonszám mellett adjon meg olyan e-mail címet, amelyen elérhető.

2. Készítsen egyszerű másolatot a legfontosabb okmányokról és iratokról. A kérelmező érdeke, hogy az öröklési jogával kapcsolatos, már rendelkezésre álló iratokat a konzuli tisztviselőnek lehetőség szerint hiánytalanul bemutassa, hogy így a tisztviselő előkészíthesse a korrekt örökösödési bizonyítvány iránti kérelmet és tanácsot adjon a kérelmezőnek. A hiányos iratok a kérelmezőt terhelik, és később, a hagyatéki bíróságnál, ahová be kell terjesztenie az összes bizonyítékot, előfordulhat az örökösödési bizonyítvány iránti kérelem költségekkel járó elutasítása.

3. A kitöltött nyomtatványt és az iratok másolatait postai úton küldje el a Nagykövetség részére.

4. A Nagykövetség megvizsgálja a kérelmét, adott esetben bekérhet további iratokat vagy információkat, és kapcsolatba lép Önnel, hogy időpontot egyeztessenek. Ennek során megbeszélik azt is, mely iratokat kell Önnek eredetiben vagy hitelesített másolat formájában magával hoznia, és hogy mennyi az okiratba foglalás díja. A díjakat ki lehet fizetni forintban, vagy Visa-/Master-Card bankkártyával, amelyet azonban euróval terhelnek meg a fizetés során.

5. Az időpontra csak örökös jöhet. Nem lehetséges, hogy meghatalmazással képviselője jöjjön. A 4. pontban megadott iratokon kívül hozza magával érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét.

6. A kérelem valamint az eskü hatályával bíró megerősítés okiratba foglalása után Ön kézhez kapja az eredeti kérelmet, és saját magának kell elküldenie az iratokat az illetékes német hagyatéki bíróságra.

7. A további hagyatéki eljárás már a Nagykövetség közreműködése nélkül folyik, és szintén díjköteles. Az ezzel kapcsolatos felvilágosítást szintén az illetékes hagyatéki bíróságon kapja meg.

A nagykövetségen írásban bemutatandó iratok

A Nagykövetség részére az alábbi iratokat kell írásban bemutatni (csak másolatot, nem az eredetit):

 1. Kitöltött kérdőív
 2. a kérelmező személyi igazolványa vagy útlevele
 3. a kérelmező lakcímkártyája
 4. az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
 5. az elhunyt házasságkötése, pl. házassági anyakönyvi kivonata, családi anyakönyv
 6. az elhunyt házasságának/házasságainak felbontásának igazolása, pl. válóperi határozat, a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 7. gyerekek/unokák: születési anyakönyvi kivonatok, a családi anyakönyvbe történt bejegyzés, örökbefogadási iratok, apasági elismerés, adott esetben az elhunyt gyermekek halotti anyakönyvi kivonata
 8. végintézkedések (akár kézzel írott vagy közjegyző előtt tett végrendelet, örökösödési vagy házassági szerződések a bíróság felnyitási feljegyzésével együtt)
 9. amennyiben nem voltak gyerekek és unokák sem, akkor a szülők, testvérek, unokaöccsök, unokahúgok, unokatestvérek irataira van szükség (lásd 6. pont)
 10. közös örökösödési bizonyítvány igénylése esetén: az örökös társak nem formalizált egyetértési nyilatkozata
 11. adott esetben tisztázó levélváltás a német hagyatéki bírósággal vagy a részt vevő intézményekkel/ügyvédekkel/végrendeleti végrehajtóval/hagyatéki gondnokkal.

A magyar okiratokat (születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok) vagy az új, háromnyelvű nemzetközi formanyomtatványon kell bemutatni, vagy hiteles fordításokra felhatalmazott és felesketett fordítóval készíttetett német nyelvű fordítással együtt.

Eskü hatályával bíró nyilatkozat okiratba foglalása a kérelemnek az illetékes hagyatéki bíróságnál történt benyújtása után

Amennyiben Ön csak az eskü erejével bíró nyilatkozat okiratba foglalását kívánja az európai öröklési bizonyítvány vagy örökösödési bizonyítvány kérelmezése keretében, akkor kérjük, az alábbi okmányokat hozza magával egyszerű másolatként:

 1. Az európai öröklési bizonyítvány illetékes német hagyatéki bíróságnál benyújtott (formális) kérelmének másolata, a hagyatéki bíróság igazolásával együtt, hogy a kérelem beérkezett oda, és mikor érkezett be, ill. milyen aktaszámon dolgozzák fel az ügyet
 2. A kérelmező útlevele/személyi igazolványa
 3. a kérelmező lakcímkártyája
 4. a kérelmező nyelvtudásával kapcsolatos adatok
 5. a hagyaték értékével kapcsolatos adatok

További tartalmak

Lap tetejére